10/05/2022

יִסַּ֪דְתָּ֫ עֹ֥ז (Psaume 8.3)

En Mat 21.16 une citation biblique de Jésus interpelle : καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· Ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ…

READ MORE

20/09/2021

Dystopie covidique

"La vérité est la seule autorité L'autorité n'est pas la vérité." - Sadhguru    Nous vivons dans un monde dominé par le mensonge (1Jo 5.19, Joh 8.44). On a attribué à…

READ MORE

Fièrement propulsé par WordPress | Thème : Spiko par Spicethemes