10/05/2022

יִסַּ֪דְתָּ֫ עֹ֥ז (Psaume 8.3)

En Mat 21.16 une citation biblique de Jésus interpelle : καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· Ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ…

READ MORE

Fièrement propulsé par WordPress | Thème : Spiko par Spicethemes