15/09/2013

ὁμολογέω + ἐν = sémitisme

Le verbe ὁμολογέω - qui signifie être d'accord, reconnaître, admettre, promettre, confesser (que)... - se construit de bien des manières, et notamment : - ὁμολογέω + datif, ex. ἐξομολογοῦμαί σοι…

READ MORE