15/09/2013

ὁμολογέω + ἐν = sémitisme

Le verbe ὁμολογέω – qui signifie être d’accord, reconnaître, admettre, promettre, confesser (que)… – se construit de bien des manières, et notamment :

ὁμολογέω + datif, ex. ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς (Luc 10.21) : je t’exalte, Père, Seigneur du ciel et de la terre, …
ὁμολογέω + objet, ex. πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν (1 Jean 4.3) : tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus (ou: ne confesse pas)
ὁμολογέω + ὅτι, ex. Ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ (1 Jean 4.15) : Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu
ὁμολογέω + double accusatif : ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ χριστόν (Jean 9.22) : si quelqu’un le reconnaît comme Christ
On est donc surpris de lire en Matthieu 10.32 :

Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς Quiconque donc me reconnait devant les hommes, je le reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux.

Cette tournure ὁμολογέω + ἐν, qu’on retrouve en Luc 12.8 et Romains 10.9 exclusivement, est en fait un sémitisme, cf. hébreu = hôḏâ be, araméen = ’ôḏî ḇe , ou syriaque,’awdî ḇe. On ne saurait trancher avec certitude entre hébraïsme ou aramaïsme (cf. EDNT II : 514, MHT II : 59, MM : 449). D’ailleurs, la tournure de la phrase elle-même (« quiconque/celui qui… » ; l’anacoluthe Πᾶς οὖν ὅστις…ὁμολογήσω – cf. Lagrange, Matthieu, p.211 ; BDF §466.3), et certains éléments du contexte (ex. v.25, Βεελζεβοὺλ, sans doute « seigneur des mouches ») font penser à un arrière-plan sémitique.

La TMN qui rend la première partie de Mt 10.32 par « Tout homme donc qui confesse devant les hommes qu’il est en union avec moi » commet un curieux contresens, attendu que cette idée se dirait plutôt : Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ὅτι ἐν ἐμοὶ [ἐστιν].
Sur les usages classiques, cf. Bailly : 1377, Magnien-Lacroix: 1251 et LSJ : 1226 ; pour les usages dans le NT, la LXX et la littérature extra-biblique, cf. BDAG 708, MM : 449, Spicq, LTNT : 1109-1109 (pour ὁμολογουμένως ), LN 33.274, 33.275, 33.221, TDNT 5 : 199-219.