02/07/2013

ἀλλά… ἀλλά

Jean 15.19 : faut-il traduire par mais... mais, ou mais... et ? εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε si vous étiez du monde ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει le monde…

READ MORE